tiistai 30. huhtikuuta 2013

A-studio: Stream: Koulussa ei saa epäonnistua!

Yle TV1:n A-studio: Streamissä nähdään perjantaina 3.5. nuorten toimittama erikoisjakso. Ohjelma kysyy, millaisia ihmisiä kasvaa koulussa, jossa oppilaat eivät uskalla ottaa riskejä.


Matematiikan tunnilla oppilas ei uskalla tulla laskemaan taululle, koska hän pelkää epäonnistuvansa. Musiikin tunnilla tuntematonta soitinta ei uskalleta kokeilla, sillä kaikki kuulisivat virheen. Koulu ei kannusta oppimaan yritysten ja erehdysten kautta, sillä jokainen virhe arvioidaan. Itsensä ylittämisen sijaan suomalaisessa koulussa pelataan varman päälle.

Kovia väitteitä, joista Streamiin saapuvat keskustelemaan entinen luokanopettaja Tapio Toivanen, EVAn johtaja Matti Apunen ja sosiaalipsykologi Leena Ehrling.

"Tunne siitä, että ei saa epäonnistua, on varsin yleinen. Epäonnistumisen pelko vie helposti noidankehille, jossa ihminen suorittaa pakonomaisesti ja kokee silti olevansa riittämätön. Voi myös olla, että ruvetaan pelkäämään ja välttelemään kaikkea, missä voi epäonnistua." Leena Ehrling kertoo.

Entisen luokanopettajan, nykyisen opettajien draamakouluttajan Tapio Toivasen mielestä ongelman ydin on opettajien kaavamainen opetustapa.

”Opetus on järjestetty usein opettajalle hyvin helposti hallittavaan muotoon. Opettajien pitäisi uskaltaa ottaa enemmän riskejä.”, Toivanen sanoo.

Matti Apusen mielestä koulussa pitäisi olla enemmän kilpailua.

"Todellisuudessa kilpailua lisäämällä koululaiset oppisivat aina pyrkimään vähän parempaan, ja uskaltaisivat heittäytyä.”
, toteaa Apunen.

Lähetyksen juontavat Reeta Niemonen, 18, ja Heta Lampinen, 19.

"Koulusta ei Suomessa puhuta tarpeeksi kriittisesti. Se, että me oppilaat tuomme koulun ongelmia esiin, on minusta tärkeää. Uskon, että meillä on koulusta jotain sellaista kysyttävää ja kerrottavaa, mitä aikuiset toimittajat eivät edes hoksaa, sillä me olemme itse koululaisia.", Niemonen pohtii.

Ohjelmaa tekee kaikkiaan parikymmentä 14–22-vuotiasta nuorta Pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -toimituksesta. Se on työstänyt aihetta koko kevään ajan vapaa-ajalla koulun jälkeen. Nuorten Ääni -toimitus on Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen media- ja demokratiakasvatushanke, jonka tavoitteena on tuoda nuorten näkökulmia esille mediassa.

A-Studio: Stream: Koulussa ei saa epäonnistua! Yle TV1 perjantaina 3.5.2013 klo 21.00.

Katso Ylen Elävässä arkistossa.

Lisää aiheesta:

torstai 25. huhtikuuta 2013

Kouluun vaikka sairaana

Mi­nä ja mo­net ys­tä­vä­ni me­nem­me vaik­ka kuu­mees­sa kou­luun, sil­lä useim­pien lu­kioi­den sai­raus­pois­sa­olo­sään­nöt ovat tiuk­ko­ja. Pa­rin vii­kon sai­ras­te­lun jäl­keen saat­taa pu­do­ta kurs­seil­ta ko­ko­naan. Sii­hen ei mo­nil­la ole va­raa.

Kou­lu­jen nä­kö­kul­mas­ta sai­raus­pois­sa­olot ja lint­saus tun­tui­si­vat ole­van käy­tän­nös­sä sa­ma­nar­voi­sia. Ra­jo­jen lä­hes­tyes­sä al­kaa jo­kais­ta huo­let­taa. 

Pois­sa­olo­ra­joi­tuk­sil­la on hy­vä tar­koi­tus aset­taa opis­ke­li­jat sa­mal­le vii­val­le. Eri lu­kioi­den vä­li­set pois­sa­olo­käy­tän­tö­jen erot luo­vat kui­ten­kin epä­ta­sa-ar­voa opis­ke­li­joi­den vä­lil­le.

Tietysti jo­kin käy­tän­tö on ol­ta­va, kos­ka lu­kio-ope­tus pe­rus­tuu läs­näo­loon. Mut­ta mil­loin lu­kio-opis­ke­lus­ta on tul­lut niin tiuk­kaa, et­tei sai­si ol­la edes sai­raa­na?

Enää ei rii­tä vain se, et­tä suun­nit­te­let opin­to­si, vaan sa­mal­la pi­tää huo­mioi­da myös mah­dol­li­set sai­ras­te­lut.

Marja Kuikka

Lue laajempi koulujen poissaolosääntöjä käsittelevä juttu Hesarista.