torstai 25. huhtikuuta 2013

Kouluun vaikka sairaana

Mi­nä ja mo­net ys­tä­vä­ni me­nem­me vaik­ka kuu­mees­sa kou­luun, sil­lä useim­pien lu­kioi­den sai­raus­pois­sa­olo­sään­nöt ovat tiuk­ko­ja. Pa­rin vii­kon sai­ras­te­lun jäl­keen saat­taa pu­do­ta kurs­seil­ta ko­ko­naan. Sii­hen ei mo­nil­la ole va­raa.

Kou­lu­jen nä­kö­kul­mas­ta sai­raus­pois­sa­olot ja lint­saus tun­tui­si­vat ole­van käy­tän­nös­sä sa­ma­nar­voi­sia. Ra­jo­jen lä­hes­tyes­sä al­kaa jo­kais­ta huo­let­taa. 

Pois­sa­olo­ra­joi­tuk­sil­la on hy­vä tar­koi­tus aset­taa opis­ke­li­jat sa­mal­le vii­val­le. Eri lu­kioi­den vä­li­set pois­sa­olo­käy­tän­tö­jen erot luo­vat kui­ten­kin epä­ta­sa-ar­voa opis­ke­li­joi­den vä­lil­le.

Tietysti jo­kin käy­tän­tö on ol­ta­va, kos­ka lu­kio-ope­tus pe­rus­tuu läs­näo­loon. Mut­ta mil­loin lu­kio-opis­ke­lus­ta on tul­lut niin tiuk­kaa, et­tei sai­si ol­la edes sai­raa­na?

Enää ei rii­tä vain se, et­tä suun­nit­te­let opin­to­si, vaan sa­mal­la pi­tää huo­mioi­da myös mah­dol­li­set sai­ras­te­lut.

Marja Kuikka

Lue laajempi koulujen poissaolosääntöjä käsittelevä juttu Hesarista.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti